BEHANDELOVEREENKOMST WOEM HEALTH

Het volgende heb ik gelezen:

 • De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.  Zie PR 520 Hantering dossier voor RBCZ sectoren.
 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 • De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Maar met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden.
 • De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten. 
 • Aanvulling van de informatieplicht van de hulpverlener: het zwaartepunt komt te liggen op het “samen” beslissen over de behandeling met de patiënt/cliënt.
 • De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indiende behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager bij stoppen automatisch te kennen geven dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 • De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
 • U heeft het privacyreglement van praktijk woem health gelezen welke vermeld staat op de website van praktijk woem health (https://woem.health) en u stemt in met dit reglement. 
 • De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van  € 150,-- (euro) per consult.
 • Betalingswijze van de behandelingen is op rekening (factuur per e-mail) per consult.
 • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 • Ben je niet tevreden met de behandeling of heb je een klacht over de therapeut? Neem dan eerst contact op met de desbetreffende therapeut van woem health. Als het niet lukt er samen uit te komen en het naar ieders tevredenheid op te lossen, dan kun je contact opnemen met MBOG (www.mbog.nl). We vragen je de klacht of het geschil zo goed mogelijk te omschrijven en daarna volgt hoor en wederhoor met de zorgverlener en met jou. Samen proberen we het op te lossen. Mochten we er dan nog niet uitkomen dan kun je je volgens het klachtrecht wenden tot de klachtenfunctionaris van de KAB (www.kab-koepel.nl).
 • Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.
 • Er bestaat inzagerecht voor nabestaanden.
 • De client gaat akkoord met de algemene voorwaarden van woem health. De laatste versie staat ter inzage op de website van de praktijk (www.woem.health).

Praktijk AGB-code: 90091527       

Therapeut: Angela Boeree - La Rosa

Lid code beroepsorganisatie MBOG: 1182   
Persoonlijke AGB-code 90104011

Zie voor meer info: www.woem.health (website praktijk)

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram